П о и с к
Н а й т и
 
Designed by Delta Service
Годовой отчет На главную

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Бондаренко Борис Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
 (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "РАЗНОБИТПРОДУКТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23494973
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01021, м. Київ, Кловський узвiз, буд. 12
5. Міжміський код, телефон та факс
044 5070680 044 5070680
6. Електронна поштова адреса
raznobyt@i.kiev.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
 (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 77   29.04.2015
 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.raznobyt.com в мережі Інтернет 29.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)
 
Зміст
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
5. Інформація про рейтингове агентство 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
4) інформація про похідні цінні папери 
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
13. Опис бізнесу 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
3) інформація про зобов'язання емітента 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
23. Основні відомості про ФОН 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
27. Правила ФОН 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
33. Примітки немає
 
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "РАЗНОБИТПРОДУКТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №768985
3. Дата проведення державної реєстрації
30.05.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
28700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.41 Оптова торгiвля текстильними товарами


10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган Товариства - директор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУАТ "ФIДОБАНК"
2) МФО банку
300175
3) поточний рахунок
2600801093
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУАТ "ФIДОБАНК"
5) МФО банку
300175
6) поточний рахунок
2600801093
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Борис Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 329749 23.02.2000 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
незакiнчена вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 Попереднi посади: не було Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.12.1998 Згiдно з Статутом
9) Опис
Вiдповiдно до статуту. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
 
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
     прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Бондаренко Борис Володимирович СО 329749 23.02.2000 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 50 50 50 0 0 0
Усього 50 50 50 0 0 0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
 
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
     прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
    прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Мартинчук Iрина Леонiдiвна СН 037354 20.10.1995 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 50 50 50 0 0 0
Усього 50 50 50 0 0 0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
 
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* чергові позачергові
 X 
Дата проведення 11.03.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:звп про результати дяльностi товариства за перiод з 01 сiчня 2014р. по 31 грудня 2014р. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Бондаренко Борис Володимирович, Мартинчук Iрина Леонiдiвна. за попереднiй перiод пiдприємство отримало прибуток, Мартинчук I.Л. запропонувала дивiденди не нараховувати.

 
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.03.1999 229/10/1/99 Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA4000120539 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 287 100 28700 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї до лiстингу не включалися Мета додаткової емiсiї: рiшення про додатковi емiсiї не приймалися Спосiб розмiщення:
 
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Алекс С. Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23394504
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Старонаводницька, 4, оф. 50
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1497 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Алекс С. Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23394504
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Старонаводницька, 4, оф. 50
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1497 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
Текст аудиторського висновку (звіту) 
"На нашу думку, за вийнятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "РАЗНОБИТПРОДУКТ" на 31 грудня 2014 року та її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
д/н
д/н
д/н
 
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
 Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X
Акціонери  X 
Депозитарна установа  X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
 Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 Так Ні
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
 Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій  X
Унесення змін до статуту  X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X
Інше (запишіть): н/д Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
 (осіб)
Кількість членів наглядової ради  0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  2
Кількість представників держави  0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
 Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть)  д/н
Інші (запишіть)  д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть)  д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
 Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): д/н  X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
 Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть)  д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
 Загальні збори акціонерів  Наглядова рада  Виконавчий орган  Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган  X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть):  д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
 Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів  Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності  Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу  Так Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства  Так Так Ні Так Так
Статут та внутрішні документи  Так Так Ні Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення  Так Так Ні Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства  Так Так Ні Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
 Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
 Так Ні
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада  X
Виконавчий орган  X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
 Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть)  д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
 Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)  X
Наглядова рада  X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X
Стороння компанія або сторонній консультант X 
Перевірки не проводились  X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
 Так Ні
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть)  д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
 Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились  X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н
 

Новости
 
Подробнее
 
Подробнее
 
Подробнее
 
Бренды
Tootal
Ten Cate Protect
Caragoz
Permess
 
Copyright Разнобытпродукт